19/08/2022 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ gián nghị đại phu Nguyễn Ức Trai
賀諫議大夫阮抑齋

Tác giả: Phan Phu Tiên - 潘孚先

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2009 20:51

 

Nguyên tác

真元會合幸逢辰,
佐治名儒喜有人。
幼學壯行行此事,
生知先覺覺斯民。
鹽梅鼎鼐調和美,
禮樂規模制度新。
四海方今歸一統,
誰知躍冶出洪鈞。

Phiên âm

Chân nguyên hội hợp hạnh phùng thần,
Tá trị danh nho hỷ hữu nhân.
Ấu học tráng hành hành thử sự,
Sinh tri tiên giác giác tư dân.
Diêm mai đỉnh nãi điều hoà mỹ,
Lễ nhạc quy mô chế độ tân.
Tứ hải phương kim quy nhất thống,
Thuỳ tri dược dã xuất hồng quân.

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Mở đầu dựng nước thuở phồn vinh
May gặp danh nho giúp trị bình
Trẻ học, lớn làm, làm đạo lớn
Sinh khôn, sớm biết, biết dân tình
Muối mơ, xanh vạc điều hoà khí
Lễ nhạc, thước khuôn sắp đặt tinh
Bốn bể nay đà về một mối
Ai hay lò tạo có tiên sinh
Nguyễn Ức Trai tức Nguyễn Trãi.

Nguồn: Trúc Khê, Nguyễn Trãi, NXB Tân dân, 1941, tr. 167
Nguồn:
1. Danh nhân Hà Nội (tập 1), Hội Văn Nghệ Hà Nội, 1973
2. Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Phu Tiên » Hạ gián nghị đại phu Nguyễn Ức Trai