Trẻ mà không học khó làm nên
Tự thẹn già nua trót kém hèn
Ôn cũ sau này mong biết mới
Vào nhà ắt phải bước qua hiên
Được theo lễ nhạc bậc tiền bối
Nguyện lấy thi thư giúp thiếu niên
Muôn vật được nhuần mưa móc gội
Đầu xuân hy vọng tốt tươi lên


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)