Thần minh dòng trước nẻo Thang Thương
Thơ ngọc làu làu sớm ứng tường
Đức cả hồn toàn so thái cực
Đạo màu tinh tuý sánh tam quang
Giáo là đàn Hạnh còn vang đạc
Phép để kinh luân hãy sáng gương
Nền mở thái bình nhuần tám cõi
Thử hình thức thức đối thiên trường[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]