Trăng ơi! Trăng có biết hay chăng?
Non nước cùng ai sẽ nói năng?
Hồn quế chỉ riêng thân chú Cuội?
Lòng gương sao lẻ bóng cô Hằng?
Bao giờ chung cả kho vô tận?
Mấy lúc soi thâu bể bất bằng?
Hoá khuyết nên tròn e cũng dễ?
Cớ chi trăng cũ, cũ hoài trăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]