Cắp ngang ngọn giáo giữ giang sơn
Khí thế ba quân Ngưu Đẩu chờn
Nam tử công danh chưa hết nợ
Vũ Hầu - nghe chuyện thẹn lòng hơn


Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thuật hoài (Dịch thơ danh nhân họ Phạm), NXB Hội nhà văn, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)