Rủ nhau lấy củi sườn non
Chim kêu vượn hót bồn chồn ruột gan
Đồng bào đau xót lầm than
Mà ai nắng xế, sương tan qua ngày!
Đốt cho tiêu kiếp tù đày
Cho bừng lửa hận, biết tay anh hùng
Có về không, có về không?
Bước mau, mau bước non sông đợi chờ


Anh em tù chính trị Sơn La cắt tua vào rừng lấy củi về đun. Bài này làm vào khoảng năm 1934-1935.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]