Mưu kế sao hơn được ý trời,
Hết đường tráng sĩ cũng đành thôi.
Binh đao nếu chỉ quy tội một,
Sao lại phát bùng cả bảy nơi?

tửu tận tình do tại