Một cõi trang nghiêm, một Bảo vương,
Không chiều, không sớm nổi tường quang.
Ni câu cây bích, cành sai quả,
Ưu bát hoa quỳnh, nhuỵ toả hương.
Thể chói ánh ngời phi nhật nguyệt,
Chất tươi xuân đẹp tuyệt băng sương.
Dạo chơi cõi Phật khi về đến,
Tay áo hơi thơm hãy vấn vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)