30/10/2020 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (XIV)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2017 20:41

 

Nguyên tác

一國巍巍一寶王,
無朝無暮起祥光。
尼拘律樹真金果,
優缽羅華軟玉房。
見體自明非日月,
知春長在不冰霜。
又遊佛剎歸來也,
贏得天葩滿袖香。

Phiên âm

Nhất quốc nguy nguy nhất bảo vương,
Vô triêu vô mộ khởi tường quang.
Ni câu luật thụ chân kim quả,
Ưu bát la hoa nhuyễn ngọc phòng.
Kiến thể tự minh phi nhật nguyệt,
Tri xuân trường tại bất băng sương.
Hựu du Phật sát quy lai dã,
Doanh đắc thiên ba mãn tụ hương.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Một cõi trang nghiêm, một Bảo vương,
Không chiều, không sớm nổi tường quang.
Ni câu cây bích, cành sai quả,
Ưu bát hoa quỳnh, nhuỵ toả hương.
Thể chói ánh ngời phi nhật nguyệt,
Chất tươi xuân đẹp tuyệt băng sương.
Dạo chơi cõi Phật khi về đến,
Tay áo hơi thơm hãy vấn vương.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (XIV)