Chợt gặp Tử Lộ hỏi bờ bến,
Tên tuổi ngàn năm còn hiển hiện.
Chim hồng thuở ấy nếu cô đơn,
Không ai hỏi bến danh sao còn!