Sóng biếc trùng trùng nối tiếp reo,
Chuyện xưa tích cũ khác nhau nhiều.
Phàn Sơn hướng bắc tầng mây phủ,
Hán Thuỷ về đông ánh nhật theo.
Dấu cũ Ngoạ Long, người cãi cọ,
Lệ rơi, bia nát, cỏ tiêu điều.
Buồm xuân căng gió, ta nâng chén,
Chẳng biết tên chi nửa núi đèo!