Sương đêm phủ bốn phía,
Hỏi nhau những bước đường.
Suối khe thầm thì chảy,
Cõi người buổi hỗn mang.
Quên đất rộng như biển,
“Chân có gió”: khoe khoang.
Mênh mang chuyện kim cổ,
Như đêm dài lang thang.