Đầm hoa đào nước xuân sâu thẳm
Đầm hoa đào mây xuân tối tăm
Mặt người xưa mây mờ không thấy
Tâm người xưa sáng soi nước trong
Kể từ sau Uông Luân Lý Bạch
Đầm bỏ hoang mây nước âm trầm

tửu tận tình do tại