29/11/2021 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa đàm đoản ca
桃花潭短歌

Tác giả: Phương Văn - 方文

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 23:27

 

Nguyên tác

桃花潭中春水深,
桃花潭上春雲陰。
雲陰不見古人面,
水深​​曾照古人心。
如何李白汪倫後,
雲水荒涼直至今。

Phiên âm

Đào hoa đàm trung xuân thuỷ thâm,
Đào hoa đàm thượng xuân vân âm.
Vân âm bất kiến cổ nhân diện,
Thuỷ thâm tằng chiếu cổ nhân tâm.
Như hà Lý Bạch Uông Luân hậu,
Vân thuỷ hoang lương trực chí câm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầm hoa đào nước xuân sâu thẳm
Đầm hoa đào mây xuân tối tăm
Mặt người xưa mây mờ không thấy
Tâm người xưa sáng soi nước trong
Kể từ sau Uông Luân Lý Bạch
Đầm bỏ hoang mây nước âm trầm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Văn » Đào hoa đàm đoản ca