Sông tạnh trời trong,
Nhàn chèo thuyền nhỏ tìm mai thử.
Biết nơi mai nở,
Suốt rạch thơm mùi nhớ.

Cuối rạch rào thưa,
Một gốc hoa như cũ.
Lưu người ở.
Lưu người chẳng ở.
Ảm đạm mưa chiều nhỏ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.