Suối từ mây ấm biếc lăn tăn,
Giếng lửa ngầm thông tới đất Tần.
Thần Nữ mắng còn tiêu một chén,
Ngựa dê bẩn khó sạch ngàn năm.
Núi liền Thái Bạch riêng màu tuyết,
Ao đến Hoa Thanh chỉ có xuân.
Đừng ở đất này bàn chuyện cũ,
Phù dung, dương liễu cũng thương tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.