Cây cao ngọn vượt Hoa Thanh cung
Cành rủ đường nam đón gió đông
Ai thấy bóng cây đều nói tuyệt
Suối vang róc rách, ánh trăng trong

tửu tận tình do tại