Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vu Khiêm (4 bài)
- Chu Hữu Đôn (2 bài)
- Chu Quyền (1 bài)
- Vương Xứng (8 bài)
- Giải Tấn (4 bài)
Tạo ngày 10/10/2008 10:37 bởi Vanachi
Tiết Tuyên 薛瑄 (1389-1464) tự Đức Ôn 德溫, hiệu Kính Hiên 敬軒, người Hà Tân (nay thuộc Sơn Tây) đời Minh, đỗ tiến sĩ năm Tân Sửu niên hiệu Vĩnh Lạc, làm quan đến Lễ bộ hữu thị lang. Trước tác có Độc thư lục 讀書錄, Tiết văn thanh tập 薛文清集.