Nhà Đường thiên tử thích Ôn Tuyền,
Mới dựng cung ngay ngọn gấm bên.
Trên núi, Triều Nguyên, vàng tạo gác,
Trong vườn, giếng ấm, ngọc làm sen.
Vịt giời từng giỡn trên dòng nước,
Cây ngát thường trôi một mảnh thuyền.
Tắm gội chưa xong đà trống nổi,
Ao đài lưu hận mãi bao niên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.