Lăng vua non nước ngó mênh mang
Cờ Hán nhìn xem lệ mấy hàng
Xã tắc đến nay phiền ngựa đá
Gió mây nào chốn đón xe vàng
Trời sao bè chảy nhìn xa bóng
Thành cỏ còi vang lúc tản sương
Đọc phú Đăng lâu sầu mỏi mắt
Trường An phong cảnh tiếp năm lăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)