tặng bạn thơ Nha Trang

Đại dương sóng đảo đá trơ trụi gió
chim nhỏ như vô nghĩa trước bao la
nào có sẵn gì đâu mà nương tựa
luyện dãi... dứt lông... mà kết tổ làm nhà

Cái tổ cước quắt queo thạch nhĩ
trong vắt mùa đẻ trứng sinh sôi
yến vắt kiệt mình nhả tinh chất yến
vì tình yêu và di dưỡng giống nòi

Loang loáng bóng như là vô nghĩa ấy
tiếng ai gọi hoài... chim yến ơi...


Hòn Đụn, mùa hè 1986

Nguồn: Nguyễn Duy, Mẹ và Em, NXB Thanh Hoá, 1987