Tổ trước đắp trên cao đã rũ
Năm nay theo hướng cũ về dần
Nhà to không chỗ nương thân
Còn nơi nào nữa mà làm tổ đây ?

tửu tận tình do tại