Tập thơ Mẹ và Em của Nguyễn Duy do NXB Thanh Hoá phát hành, giấy phép xuất bản số 03-XB-TH, in 20.000 bản, khổ 14x20cm, 100 trang, tại Xí nghiệp quốc doanh in I, in xong và nộp lưu chiểu tháng 8-1987.

Tập thơ gồm 34 bài và bài Đánh thức tiềm lực ở phụ lục.