Bên lầu Yến Tử nhà em
Én đi én đến xuân thêm giảm trừ
Thích chàng Hàn Trọng tương tư
Trong triều thành đoá tương tư bên người

tửu tận tình do tại