Chữ vị là vì, biếng nói năng,
Há rằng không biết lí nên chăng.
Nhá rau lại tiếc mùi canh ngọt,
Nếm ếch còn kiêng có giống măng.
Vuốt mặt còn trừ qua mũi nọ,
Rút dây lại né động dừng chăng?
Dù ai nghị luận điều lành dữ,
Chữ vị là vì, biếng nói năng.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này theo lối thủ vĩ ngâm, câu đầu và câu cuối giống nhau.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989