Rốt nhân sinh bảy tám mươi,
Kể còn bạn cũ mấy lăm người.
Nhiều thu làm bạn, người yêu tớ,
Muôn dặm ra về, tớ nhớ người.
Tử mạch đường người la ỷ rợp,
Bạch Vân am tớ cỏ hoa tươi.
Khăng khăng hãy thắm niềm kim thạch,
Rốt nhân sinh bảy tám mươi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989