Nghiêu Phu chẳng phải thích ngâm thơ
Thơ vốn Nghiêu Phu có lúc ưa
Gương báu dựng hình, khôn giấu tóc
Dao loan đưa mũi, chẳng chừa tơ
Trong đường, nếu chẳng qua giông tố
Trên áo vì đâu có bụi dơ
Muốn biết "minh" "thành" là việc khó
Nghiêu Phu chẳng phải thích ngâm thơ


Nguồn: Ngô Tất Tố (Thơ, thơ dịch, bình thơ), NXB Hội nhà văn, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)