Gượng đến mừng nhau một mặt không,
Nhiều thì không có ít không thông.
Hươu, nai hãy đợi trên rừng bắc,
Thu, vược còn chờ dưới bể đông.
Nam Sách rượu nồng còn tẩm cốt,
Tây Chân quít ngọt mới đâm bông.
Cùng mong ắt đợi nhưng còn muộn,
Chẳng đến mừng nhau một mặt không.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này theo lối thủ vĩ ngâm, câu đầu và câu cuối giống nhau.

Có thể so sánh bài này với bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989