24/01/2022 18:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ vĩ ngâm
首尾吟

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 18/03/2009 22:20

 

Nguyên tác

堯夫非是愛吟詩,
詩是堯夫睡覺時。
夢後舊歡初彷彿,
酒醒前事略依稀。
任經生死心無異,
雖隔江湖路不迷。
因向此中觀至理,
堯夫非是愛吟詩。

Phiên âm

Nghiêu Phu phi thị ái ngâm thi,
Thi thị Nghiêu Phu thuỵ giác thì.
Mộng hậu cựu hoan sơ phảng phất,
Tửu tỉnh tiền sự lược y hy.
Nhậm kinh sinh tử tâm vô dị,
Tuy cách giang hồ lộ bất mê.
Nhân hướng thử trung quan chí lý,
Nghiêu Phu phi thị ái ngâm thi.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Nghiêu Phu chẳng phải thích ngâm thơ
Thơ vốn Nghiêu Phu có lúc ưa
Gương báu dựng hình, khôn giấu tóc
Dao loan đưa mũi, chẳng chừa tơ
Trong đường, nếu chẳng qua giông tố
Trên áo vì đâu có bụi dơ
Muốn biết "minh" "thành" là việc khó
Nghiêu Phu chẳng phải thích ngâm thơ
Nguồn: Ngô Tất Tố (Thơ, thơ dịch, bình thơ), NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Thủ vĩ ngâm