Trước ta ức vạn năm
Sau ta ức vạn đời
Một trăm năm ở giữa
Đã làm được việc chi?
Huống tuổi thọ con người
Được trăm năm mấy kẻ?
Đừng khiên cưỡng buồn rầu
Tại sao không vui vẻ

tửu tận tình do tại