Rốt nhân sinh bảy tám mươi,
Làm chi lận đận nhọc mà thôi.
Một am phong nguyệt tớ vui tớ,
Hai chữ công danh ngươi mặc ngươi.
Xe ngựa cửa quyền [...]
Cá tôm bữa miệng mọi mùi tươi.
Sang miễn khó, yên đòi phận,
Rốt nhân sinh bảy tám mươi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nội dung và câu chữ bài này khá gần với hai bài thứ 117, 118.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989