Cẩn cho hay, chẳng phải chơi,
Sắc xem dường sóng, dễ xiêu người.
Lửa rơm nẻo chửa ngăn lòng tục,
Giềng mối đâu còn biết lẽ trời.
Có chồng con bao xiết lỗi,
Hay bùa thuốc ấy thìn đời.
Kham hiền luận ác “dâm vi nhất”,
Cẩn cho hay, chẳng phải chơi.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn người ham sắc đẹp.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989