Người ta làm việc thiện
Việc thiện là nghĩa chung
Vàng đá còn lay nổi
Quỷ thần khôn dối xong
Việc nên yên nghĩa mệnh
Nói phải giãi gan lòng
Ngoài mình đừng phải hỏi:
"Người khác biết hay không?"


Nguồn: Ngô Tất Tố (Thơ, thơ dịch, bình thơ), NXB Hội nhà văn, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)