Bèo trôi nước giợn sóng mênh mông,
Cỏ mọc bờ xa bóng liễu trông.
Chèo vững thiếp qua vời khổ hải,
Chí bền chàng đến vận trung không.
Theo lần nguyệt xế mây mờ mịt,
Hoạ đáp thông reo trống não nồng.
Neo thả biết đâu nơi định trước,
Bèo trôi nước giợn sóng mênh mông.


Bài thơ này được làm theo kiểu lục chuyển hồi văn, có thể đọc theo sáu cách:
1. Đọc xuôi
2. Đọc ngược
3. Bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi
4. Bỏ 2 chữ đầu đọc ngược
5. Bỏ 2 chữ sau đọc xuôi
6. Bỏ 2 chữ sau đọc ngược

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]