20/06/2024 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi thuyền

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HelloDeCasino vào 04/03/2009 05:51

 

Bèo trôi nước giợn sóng mênh mông,
Cỏ mọc bờ xa bóng liễu trông.
Chèo vững thiếp qua vời khổ hải,
Chí bền chàng đến vận trung không.
Theo lần nguyệt xế mây mờ mịt,
Hoạ đáp thông reo trống não nồng.
Neo thả biết đâu nơi định trước,
Bèo trôi nước giợn sóng mênh mông.
Bài thơ này được làm theo kiểu lục chuyển hồi văn, có thể đọc theo sáu cách:
1. Đọc xuôi
2. Đọc ngược
3. Bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi
4. Bỏ 2 chữ đầu đọc ngược
5. Bỏ 2 chữ sau đọc xuôi
6. Bỏ 2 chữ sau đọc ngược

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Đi thuyền