Làm người hay một hoạ hay hai,
Chớ cậy rằng khôn, chớ cậy tài.
Chực tiết cho bền bằng sắt đá,
Đi đường sá lánh chốn chông gai.
Miệng người tựa mật mùi càng ngọt,
Đạo thánh như tơ mối lại dài.
Ở thế yêu nhiêu là của cả,
Đôi ca ta dễ kém chi ai?


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Tự thán 21 của Nguyễn Trãi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]