Tượng mảng non xanh tạc chẳng già,
Cớ chi gành Móm lại nhô ra.
Rêu xanh lém bém râu Bành Tổ,
Đá mọc do de mép Tử Nha.
Miệng súc chêu chao con sóng lượn,
Khăn lau tích toác thức mây qua.
Xuân thu hỏi đó bao nhiêu tuổi?
Rằng thuở khai thiên đã có ta.


Về tác giả, Vũ Ngọc Phan trong Thi sĩ Trung Nam cho là Huỳnh Mẫn Đạt, Quách Tấn trong Hương vườn cũ cho là Đặng Đức Siêu.

Khảo dị:
Tứng mắn non xanh tác chẳng già,
Cớ chi Gành Móm lại dô ra?
Rong rêu quộp quạp
râu Bành Tổ,
Đá gộp do de mép Tử Nha.
Nước súc phều phào cơn sóng vỗ,
Khăn lau quọc quạch đám mây qua.
Có ai hỏi lão xuân thu mấy?
Rằng thuở khai thiên đã có ta.

Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
3. Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924