27/01/2022 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gành Móm

Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt - 黃敏達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2014 22:17

 

Tượng mảng non xanh tạc chẳng già,
Cớ chi gành Móm lại nhô ra.
Rêu xanh lém bém râu Bành Tổ[1],
Đá mọc do de mép Tử Nha[2].
Miệng súc chêu chao con sóng lượn,
Khăn lau tích toác thức mây qua.
Xuân thu hỏi đó bao nhiêu tuổi?
Rằng thuở khai thiên đã có ta.
Về tác giả, Vũ Ngọc Phan trong Thi sĩ Trung Nam cho là Huỳnh Mẫn Đạt, Quách Tấn trong Hương vườn cũ cho là Đặng Đức Siêu.

Khảo dị:
Tứng mắn non xanh tác chẳng già,
Cớ chi Gành Móm lại dô ra?
Rong rêu quộp quạp râu Bành Tổ,
Đá gộp do de mép Tử Nha.
Nước súc phều phào cơn sóng vỗ,
Khăn lau quọc quạch đám mây qua.
Có ai hỏi lão xuân thu mấy?
Rằng thuở khai thiên đã có ta.

Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
3. Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924
[1] Bành Tổ sống 800 trăm năm.
[2] Khương Tử Nha đến 70 tuổi mới lập nên công danh. Mượn hai ông già xưa để thích chữ móm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Mẫn Đạt » Gành Móm