Bao dai non nước chẳng hai cùng,
Xin gởi hồn ta đến ở chung.
Hôm sớm cho tròn luôn một tiết,
Trước sau không thẹn với ba tùng.
Quê nhà có kẻ lo săn sóc,
Đất khách nương nhau khỏi lạ lùng.
Mảng tính chưa xong, vừa thỉu thỉu,
Trống lầu đâu đã đổ tung tung!Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919
2. Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932
3. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990