Bao dai non nước chẳng hai cùng,
Xin gởi hồn ta đến ở chung.
Hôm sớm cho tròn luôn một tiết,
Trước sau không thẹn với ba tùng.
Quê nhà có kẻ lo săn sóc,
Đất khách nương nhau khỏi lạ lùng.
Mảng tính chưa xong, vừa thỉu thỉu,
Trống lầu đâu đã đổ tung tung![Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]