Chớ cậy sang mà ép nề,
Lời chẳng phải, thốt không nghe.
Quanh queo thay bấy ruột ếch,
Khúc khuỷu làm chi quả hoè.
Đôi chữ công danh còn xắm nắm,
Một niềm ưu ái hãy lăm le.
Làm người chớ cậy khi quyền thế,
Có lúc bàn cờ tốt đuổi xe.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Trần tình 8 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989