Buồng văn cài cửa luận Xuân Thu,
Đèn sách nhàn thời song nhật nho.
Thua được chì toan cờ Hán, Sở,
Nên chăng đành lấy bạn Thương, Chu.
Say mùi đạo, trà ba chén,
Tả lòng phiền, thơ tám câu.
Khổ miễn vui chăng thửa trách,
Vì chưng đời có chúa Đường, Ngu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 13 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989