Tiêu sái tự nhiên nhẹ hết mình,
Nài bao ngôi cả áng công danh.
Vô tâm trì có trăng bạc,
Được thú kho đầy gió thanh.
Trẻ, dầu chơi con tạo hoá,
Già, lọ phục thuốc trường sinh.
Dưỡng nhàn miễn được qua ngày tháng,
Non nước còn ghê chốn hữu tình.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 91 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]