Say mới biết ở đời ai cũng hớ,
Vị tài tình nên vướng nợ phong lưu.
Kho trời chung tiêu phí thấm vào đâu,
Chơi là lãi, dẫu chưa giàu nhưng chẳng kiết!
Trả trả, vay vay lâu cũng hết;
Co co, cỏm cỏm, chắc hơn ai.
Chỉ chịu thua tay chú thợ trời
Khéo tỉ mỉ nặn ra người làm múa rối.
Nào nhục nào vinh nào hiển hối,
Mặt ra hề thay đổi mấy mươi phen....
Chẳng gì hơn rượu thánh với thơ tiên,
Trời đất chẳng dám ghen chi với hắn.
Thế sự phù vân, hà túc vấn,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Hay chơi trời cũng chiều người!


Sách Việt Nam ca trù biên khảo (Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962) chép tác giả bài này là Nguyễn Công Trứ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]