Gẫm kỹ sơn lâm miễn thị triều,
Nào đâu là chẳng đất Đường, Nghiêu.
Người tham phú quý, người hằng trọng,
Ta được thanh nhàn, ta sá yêu.
Song nhật hãy còn hai rặng quít,
Thất gia chăng hết một căn lều.
Miễn là tiêu sái qua ngày tháng,
Lộc có bao nhiêu ăn bấy nhiêu.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Mạn thuật 2 của Nguyễn Trãi, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]