Hễ kẻ làm quan đã có duyên,
Tới lui thửa mặc phận tự nhiên.
Thân xưa hương lửa chăng còn ước,
Chỉ cũ công danh đã phỉ nguyền.
Trẻ mà sang, đành ấy phúc,
Già được lọn, mới là tiên.
Cho về cho ở dầu ơn chúa,
Ngại bước chen chân áng cửa quyền.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Thuật hứng 8 của Nguyễn Trãi, trừ một số chữ, nên chưa rõ tác giả.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989