Tâm hoạ tâm thanh không đúng thực,
Con người đâu thấy tại văn chương.
Thanh cao xưa có "Nhàn cư phú",
Tin được An Nhân bái bụi đường ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.