Vàng vào lò chẳng quản bao lần,
Tinh chất nào e dính bụi trần.
Cửa Tô há có trung thần ở,
Tiếp nối thơ Pha mãi vẻ tân?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.