Tạ Khách phong tư chiếu cổ kim.
Hậu sinh ai tựa Liễu Tông Nguyên?
Dây tơ mỗi phím âm chưa dứt,
Tịch mịch năm xưa một khối tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.