Ruộng nước trong veo
Mây trời soi bóng,
Nước reo dậy sóng
Đón những cánh bèo.

Rào rào từng hạt
Óng ánh phân lân,
Như là mưa xuân
Gọi bèo mau lớn.

Bèo nở nhanh lắm,
May đã trốn đâu?
Đầy ruộng bèo dâu
Một màu xanh mướt.

Thả ra đồng nước
Bèo cũng nở nhanh
Thành áo hoa xanh
Ấm chân lúa tốt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]