Làm trai cho đáng sức trai,
Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009